Overordnet målsætninger

Det overordnede mål er, at give den unge tryghed, nærvær og omsorg. Endvidere for den ældre del af målgruppen er målsætningen at gøre den unge robust og klar til en overgang fra anbringelse til egen bolig med fokus i Forvaltningens primære handleplan. Det er endvidere en målsætning at træne den unge i udførelse af almindelige daglige gøremål, således at den unge får disse tillært forinden en udslusning i egen bolig. Den unge er herre i sit eget liv, hvorfor vores primære mål er at arbejde med Empowerment begrebet og støtte den unge mod vedkommendes fremtidige mål, ønsker og planer, for nogle også at støtte dem i at skabe disse ønsker, håb og planer.

Faglig tilgang

 • Anerkendende tilgang
 • Relations pædagogisk tilgang
 • Ressourceorienteret tilgang

Tilbuddet anvender følgende metoder

 • Aggression Replacement Training (ART)
 • Anerkendende relations pædagogisk metode
 • Jeg-støttende samtale
 • Motiverende samtale (MI)

Beskrivelse af metoderne

Aggression Replacement Training (ART):

 • Metoden er valgt da ART giver den unge redskaber til at vende uhensigtsmæssig adfærd, til en hensigtsmæssig adfærd.
  Den unge bliver undervist i at tackle bl.a. vreden anderledes end den tidligere tillærte ageren, og dermed lærer den unge at reflektere før vedkommendes handling.
 • ”Aggression Replacement Training” er en metode, hvor en uddannet ART-træner, træner de unge i sociale færdigheder, moralsk ræsonnement og kontrol af vrede.
 • Formålet er at forebygge, reducere og erstatte aggressiv adfærd, og skabe bedre selvværd for den enkelte ung.

Jeg-støttende samtale

 • Målgruppen er unge, som i en eller anden grad har nogle udfordringer med sig i rygsækken, hvorfor de til tider kan agere uhensigtsmæssigt i nogle situationer. Når man har denne målgruppe samlet i et hus, kan der til tider opstår nogle uhensigtsmæssige episoder både ude men også iblandt dem på opholdsstedet.
 • Når den enkelte medarbejder i det daglige arbejde arbejder med jeg støttende samtaler, vil man kunne støtte, motivere og styrke den unges adfærd og ageren i situationer. Såfremt den unge i en situation i en forsvarsposition har ageret voldeligt, kan man arbejde med jeg støttende samtaler i forhold til refleksion, ønske og støtte til en eventuel alternativ handling næste gang under en lignende hændelse, således at den unge forhåbentlig ikke agerer voldsomt igen.

Motiverende samtale (MI)

 • De unge kan have en uhensigtsmæssig adfærd eller livsstil, hvor den motiverende samtale er et relevant samtaleredskab i det daglige arbejde på opholdsstedet.
  I erfaringen i arbejdet i det socialpædagogiske felt, er det tydeligt at se hvordan metoder, hvor den unge selv udviser lysten, ønsket og styrken til forandring, virker bedst. I modsætning til hvor medarbejderen skal fortælle den unge, hvordan man skulle handle anderledes i bestemte situationer / hændelser / adfærd.
 • Såfremt den unge har en uhensigtsmæssig adfærd eller livsstil, skal medarbejderen bruge den motiverende samtale til at fremkalde den unges lyst til en alternativ handling/livsstil. Såfremt den unge f.eks. har et forbrug af euforiserende stoffer, kan man netop i den motiverende samtale arbejde på, at den unge selv via refleksioner får fundet frem til styrken og ønsket om en anderledes handling, næste gang, at lysten til de euforiserende stoffer kommer frem.
 • Formålet er at den unge selv kan italesætte hvordan vedkommende bør handle næste gang vedkommende står i samme situation og skal træffe et valg for den uhensigtsmæssige adfærd/livsstil.

Anerkendende relations pædagogisk metode

 • Metoden bygger på anerkendelse og værdsættelse. Formålet er at motivere til positiv forandring hos den unge.
 • Vi arbejder med relationen som det bærende element i den pædagogiske praksis og i en fælles referenceramme, som består af ligeværd og en anerkendende dialog. Anerkendende pædagogik handler om at skærpe opmærksomheden på anerkendelse og værdsættelse af den unge. Det former og udvikler både hjerne, sanser, tanker, følelser og handlinger hos den unge, når vedkommende føler sig anerkendt. Når den unge føler sig hørt, set og forstået, åbner det op for muligheden for at spejle sig i den anden og derved lære sig selv bedre at kende.
 • Relations arbejdet som metode har til formål at give den unge nye erfaringer i samspillet med personalet – erfaringer, som den unge kan bruge til at skabe gode relationer i voksenlivet. Relationen mellem de unge og personalet er fundamentet til at den unge kan udvikle sig og tage erfaringerne videre med ud i livet. Relationen skal være positiv, tydelig og vedholdende og styrkes i den daglige struktur og rytme.
 • Vi tror på at alle har ressourcer og kompetencer, men vores målgruppe er kendetegnet ved et lavt selvværd og meget lidt tro på egne evner og kompetencer. Derfor arbejder vi målrettet og fokuseret på at de unge skal blive opmærksomme på deres ressourcer og kompetencer, hvorfor anerkendelse er med til at øge de unges selvtillid og selvværd, som er altafgørende for den positive udvikling.

Særlige forhold omkring pladserne på tilbuddet

MellemStoppet bliver opdelt i tre følgende steps

 • Step 1: Den unge anbringes til start.
 • Step 2: 3 måneder inden den unge skal i egen bolig, trænes denne intensivt i udførelse af daglige gøremål, således at den unge bliver klar til
 • Step 3: som er at den unge bliver udsluset i egen bolig.

Dokumentation

 • MellemStoppet har fokus på vigtigheden af pædagogisk og socialfaglig dokumentation, for at kunne kvalitetssikre praksis. Derfor tilbyder MS udarbejdelse af udførlige statusrapporter som et vigtigt redskab i udviklingsarbejdet med den unge, rådgiver og stedet
 • Statusrapporter udarbejdes af et særligt udvalgt personale med ekspertise i pædagogisk og socialfaglig dokumentation. Hvis der ønskes skærpet opfølgning, tilbyder vi ligeledes løbende udarbejdelse af status på månedsbasis
 • Der leveres en status og afholdes et statusmøde efter 3 mdr., og derefter hver 6. mdr. (eller når det ønskes). Derudover en afsluttede status, når indsatsen ophører efter en individuel tidsperiode
 • De ansatte har pligt til at overholde MS` retningslinjer og procedure for arbejdsindsatsen. Den ansatte har tillige pligt til at orientere ledelsen om den unges generelle trivsel og udvikling. Foruden at ajourføre MS´ interne journalsystem (Danjournal) efter hvert samvær.
 • Der bliver som en selvfølge arbejdet ud fra den individuelle handleplan ved hver sag.

Visitationsprocedure – MellemStoppet

Hos MellemStoppet står vi altid klar med en uforpligtende snak, om den enkelte sag. Dette vil kunne foregå enten via en telefonsamtale, eller ved et møde.

Som regel foregår proceduren på følgende måde:

 1. Henvendelse
 2. Indledende dialog med rådgiver ang. den enkelte sag
 3. Sagsakter sendes/modtages
 4. Intern visitation – På baggrund af gennemgang af sagsakter og samtale med rådgiver, udarbejdes der en vurdering af borgerens støttebehov, foruden præferencer.
 5. Forventningsafstemning – Forventninger til samarbejdet med anbringende myndighed, herunder mål for indsatsen.
 6. Den unge har mulighed for et for besøg, inden evt. anbringelse. Der ville være en indkøringsperiode hvor der her ville være fokus på relations dannelse, så der skabes et tillidsfuldt fundament. Her ville regler/rammer og procedure gennemgås, så den unge bliver klædt godt på.
 7. Tilbagemelding – Den endelige tilbagemelding til rådgiver, således kontrakten kan udarbejdes og underskrives.
 8. Opstart af sag – Det første møde mellem rådgiver, borger og stedet. Her gennemgås og sættes målene for indsatsen sammen med borgeren.
 9. 3 måneders opfølgning og evaluering –Journalisering udarbejdes løbende og ud fra denne udarbejdes der en status, som sendes til rådgiver en uge forud for mødet. Ved mødet deltager rådgiver, ledelsen for MS og borger.
 10. 6 måneders opfølgningsmøde – Denne foregår ud fra samme fremgangsmåde som ved 3 måneders opfølgning

MellemStoppet

Den unge får en primær samt en sekundær kontaktperson. Hos MellemStoppet har vi fokus på loyalitet, både mellem medarbejderen, den unge, og i samarbejdet med rådgiver. Vi har fokus på det gode samarbejde og på at arbejde progressionsfremmende i processen.

Læs mere om os

Kontakt os

Det overordnede mål er, at give den unge tryghed, nærvær og omsorg. Hvis du har nogle spørgsmål eller vil i kontakt med os, så send os en mail, eller udfyld formularen.

Kontakt os