Målgruppe

 • 15-22 år
 • Kriminalitet, ikke-personfarlig
 • Omsorgssvigt
 • Udadreagerende adfærd
 • Voldeligt overgreb
 • Tilknytningsforstyrrelse

– Unge der vurderes at være indbefattet af Servicelovens målgruppe af børn og unge med behov for særlig støtte.
– Unge der vurderes at være i mistrivsel i forhold til den psykiske, følelsesmæssige og mentale udvikling,
– Unge der igennem opvæksten har været udsat for omsorgssvigt eller fysisk og psykisk vold fra sine primære omsorgsgivere.
– Unge med komplekse støttebehov
– Unge med psykiske udfordringer
– Unge med misbrugsproblematikker, dog ikke aktive misbrug af hårde stoffer.
– Unge, som er idømt ungdomssanktion eller alternativ afsoning.
– Unge, som er underlagt en anbringelse i et forbedringsforløb fra Ungdomskriminalitetsnævnet.
– Unge med udadreagerende adfærd
– Unge, som har været udsat for social kontrol.
– Unge med bekymring for radikaliseringstrussel / ekstremisme.

Særlige forhold omkring pladserne på tilbuddet

MellemStoppet bliver opdelt i tre følgende steps

 • Step 1: Den unge anbringes til start.
 • Step 2: Intensiv træning af udførelse af almindelige gøremål, således at den unge bliver klar til
 • Step 3: som er at den unge bliver udsluset i egen bolig.

Dokumentation

 • MellemStoppet har fokus på vigtigheden af pædagogisk og socialfaglig dokumentation, for at kunne kvalitetssikre praksis. Derfor tilbyder MS udarbejdelse af udførlige statusrapporter som et vigtigt redskab i udviklingsarbejdet med den unge, rådgiver og stedet
 • Statusrapporter udarbejdes af et særligt udvalgt personale med ekspertise i pædagogisk og socialfaglig dokumentation. Hvis der ønskes skærpet opfølgning, tilbyder vi ligeledes løbende udarbejdelse af status på månedsbasis
 • Der leveres en status og afholdes et statusmøde efter 3 mdr., og derefter hver 6. mdr. (eller når det ønskes). Derudover en afsluttede status, når indsatsen ophører efter en individuel tidsperiode
 • De ansatte har pligt til at overholde MS` retningslinjer og procedure for arbejdsindsatsen. Den ansatte har tillige pligt til at orientere ledelsen om den unges generelle trivsel og udvikling. Foruden at ajourføre MS´ interne journalsystem (Danjournal) efter hvert samvær.
 • Der bliver som en selvfølge arbejdet ud fra den individuelle handleplan ved hver sag.

Visitationsprocedure – MellemStoppet

Hos MellemStoppet står vi altid klar med en uforpligtende snak, om den enkelte sag. Dette vil kunne foregå enten via en telefonsamtale, eller ved et møde.

Som regel foregår proceduren på følgende måde:

 1. Henvendelse
 2. Indledende dialog med rådgiver ang. den enkelte sag
 3. Sagsakter sendes/modtages
 4. Intern visitation – På baggrund af gennemgang af sagsakter og samtale med rådgiver, udarbejdes der en vurdering af borgerens støttebehov, foruden præferencer.
 5. Forventningsafstemning – Forventninger til samarbejdet med anbringende myndighed, herunder mål for indsatsen.
 6. Den unge + evt. forældre har mulighed for et for besøg, inden evt. anbringelse. Der ville være en indkøringsperiode hvor der her ville være fokus på relations dannelse, så der skabes et tillidsfuldt fundament. Her ville regler/rammer og procedure gennemgås, så den unge bliver klædt godt på.
 7. Tilbagemelding – Den endelige tilbagemelding til rådgiver, således kontrakten kan udarbejdes og underskrives.
 8. Opstart af sag – Det første møde mellem rådgiver, borger og stedet. Her gennemgås og sættes målene for indsatsen sammen med borgeren + evt. forældre.
 9. 3 måneders opfølgning og evaluering –Journalisering udarbejdes løbende og ud fra denne udarbejdes der en status, som sendes til rådgiver en uge forud for mødet. Ved mødet deltager rådgiver, ledelsen for MS og borger + evt. forældre.
 10. 6 måneders opfølgningsmøde – Denne foregår ud fra samme fremgangsmåde som ved 3 måneders opfølgning

MellemStoppet

Den unge får en primær samt en sekundær kontaktperson. Hos MellemStoppet har vi fokus på loyalitet, både mellem medarbejderen, den unge, og i samarbejdet med rådgiver. Vi har fokus på det gode samarbejde og på at arbejde progressionsfremmende i processen.

Læs mere om os

Kontakt os

Det overordnede mål er, at give den unge tryghed, nærvær og omsorg. Hvis du har nogle spørgsmål eller vil i kontakt med os, så send os en mail, eller udfyld formularen.

Kontakt os