MellemStoppet tilbyder socialpædagogisk støtte til udsatte børn og unge jf. SL § 66, stk. 1, nr. 6, samt
– Botilbud jf. SL § 107
– Anbringelse ved akut behov jf. lov om social service § 4 stk. 4.
– Anbringelser herunder afgørelser om forbedringsforløb via ungdomskriminalitetsnævnet (UKN)

Overordnet målsætninger

Det overordnede mål er, at give den unge tryghed, nærvær og omsorg. Endvidere for den ældre del af målgruppen er målsætningen at gøre den unge robust og klar til en overgang fra anbringelse til egen bolig med fokus i Forvaltningens primære handleplan. Det er endvidere en målsætning at træne den unge i udførelse af almindelige daglige gøremål, således at den unge får disse tillært forinden en udslusning i egen bolig. Den unge er herre i sit eget liv, hvorfor vores primære mål er at arbejde med Empowerment begrebet og støtte den unge mod vedkommendes fremtidige mål, ønsker og planer, for nogle også at støtte dem i at skabe disse ønsker, håb og planer.

Faglig tilgang

 • Anerkendende tilgang
 • Løsningsorienteret tilgang
 • Ressourcorienteret tilgang 
 • Kognitiv og mentalisrende tilgang

Tilbuddet anvender følgende metoder

 • Aggression Replacement Training (ART)
 • Anerkendende relations pædagogisk metode
 • Jeg-støttende samtale
 • Motiverende samtale (MI)

Beskrivelse af metoderne

Jeg-støttende samtale

 • Målgruppen er unge, som i en eller anden grad har nogle udfordringer med sig i rygsækken, hvorfor de til tider kan agere uhensigtsmæssigt i nogle situationer. Når man har denne målgruppe samlet i et hus, kan der til tider opstår nogle uhensigtsmæssige episoder både ude men også iblandt dem på opholdsstedet.
 • Når den enkelte medarbejder i det daglige arbejde arbejder med jeg støttende samtaler, vil man kunne støtte, motivere og styrke den unges adfærd og ageren i situationer. Såfremt den unge i en situation i en forsvarsposition har ageret voldeligt, kan man arbejde med jeg støttende samtaler i forhold til refleksion, ønske og støtte til en eventuel alternativ handling næste gang under en lignende hændelse, således at den unge forhåbentlig ikke agerer voldsomt igen.

Motiverende samtale (MI)

 • De unge kan have en uhensigtsmæssig adfærd eller livsstil, hvor den motiverende samtale er et relevant samtaleredskab i det daglige arbejde på opholdsstedet.
  I erfaringen i arbejdet i det socialpædagogiske felt, er det tydeligt at se hvordan metoder, hvor den unge selv udviser lysten, ønsket og styrken til forandring, virker bedst. I modsætning til hvor medarbejderen skal fortælle den unge, hvordan man skulle handle anderledes i bestemte situationer / hændelser / adfærd.
 • Såfremt den unge har en uhensigtsmæssig adfærd eller livsstil, skal medarbejderen bruge den motiverende samtale til at fremkalde den unges lyst til en alternativ handling/livsstil. Såfremt den unge f.eks. har et forbrug af euforiserende stoffer, kan man netop i den motiverende samtale arbejde på, at den unge selv via refleksioner får fundet frem til styrken og ønsket om en anderledes handling, næste gang, at lysten til de euforiserende stoffer kommer frem.
 • Formålet er at den unge selv kan italesætte hvordan vedkommende bør handle næste gang vedkommende står i samme situation og skal træffe et valg for den uhensigtsmæssige adfærd/livsstil.

Anerkendende relations pædagogisk metode

 • Metoden bygger på anerkendelse og værdsættelse. Formålet er at motivere til positiv forandring hos den unge.
 • Vi arbejder med relationen som det bærende element i den pædagogiske praksis og i en fælles referenceramme, som består af ligeværd og en anerkendende dialog. Anerkendende pædagogik handler om at skærpe opmærksomheden på anerkendelse og værdsættelse af den unge. Det former og udvikler både hjerne, sanser, tanker, følelser og handlinger hos den unge, når vedkommende føler sig anerkendt. Når den unge føler sig hørt, set og forstået, åbner det op for muligheden for at spejle sig i den anden og derved lære sig selv bedre at kende.
 • Relations arbejdet som metode har til formål at give den unge nye erfaringer i samspillet med personalet – erfaringer, som den unge kan bruge til at skabe gode relationer i voksenlivet. Relationen mellem de unge og personalet er fundamentet til at den unge kan udvikle sig og tage erfaringerne videre med ud i livet. Relationen skal være positiv, tydelig og vedholdende og styrkes i den daglige struktur og rytme.
 • Vi tror på at alle har ressourcer og kompetencer, men vores målgruppe er kendetegnet ved et lavt selvværd og meget lidt tro på egne evner og kompetencer. Derfor arbejder vi målrettet og fokuseret på at de unge skal blive opmærksomme på deres ressourcer og kompetencer, hvorfor anerkendelse er med til at øge de unges selvtillid og selvværd, som er altafgørende for den positive udvikling.

Kontakt os

Det overordnede mål er, at give den unge tryghed, nærvær og omsorg. Hvis du har nogle spørgsmål eller vil i kontakt med os, så send os en mail, eller udfyld formularen.

Kontakt os

MellemStoppet

Den unge får en primær samt en sekundær kontaktperson. Hos MellemStoppet har vi fokus på loyalitet, både mellem medarbejderen, den unge, og i samarbejdet med rådgiver. Vi har fokus på det gode samarbejde og på at arbejde progressionsfremmende i processen.

Læs mere om os